ยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่าออนไลน์ผ่านเรา

รับวีซ่าท่องเที่ยว On Arrival ของท่านที่สนามบินนานาชาติเวียดนาม

สนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี้ | สนามบินนานาชาตินอยไบในกรุงฮานอย | สนามบินนานาชาติดานังในเมืองดานัง |สนามบินนานาชาติกามรัญในเมืองญาจาง

In accordance with the provisions of agreements concluded between Vietnam and the US, 1-year-visa multiple entry is granted to the US citizens with a maximum of 90 days of stay per entry to Vietnam.
พำนัก 1 เดือน
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 1 เดือน
 • เข้าและออกครั้งเดียว
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
เข้าหลายครั้งหนึ่งเดือน
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 1 เดือน
 • เข้าและออกหลายครั้ง
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
เข้าครั้งเดียวสามเดือน
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 3 เดือน
 • เข้าและออกครั้งเดียว
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
เข้าหลายครั้งสามเดือน
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 3 เดือน
 • เข้าและออกหลายครั้ง
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
เข้าหลายครั้งหกเดือน
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 6 เดือน
 • เข้าและออกหลายครั้ง
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
เข้าหลายครั้งหนึ่งปี
loading...
(ชำระออนไลน์สำหรับค่าขอหนังสืออนุมัติวีซ่า)
 • พำนัก 1 ปี
 • เข้าและออกหลายครั้ง
 • เพื่อการท่องเที่ยว
 • ชำระค่าธรรมเนียมประทับตราเมื่อเดินทางถึง loading... USD
ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า On Arrival เวียดนาม

มีค่าธรรมเนียม 2 ประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการขอรับวีซ่า On Arrival:

✔ ค่าบริการ: ชำระออนไลน์ให้กับเราเพื่อดำเนินการขอหนังสืออนุมัติวีซ่าและเราจะส่งหนังสืออนุมัติวีซ่าดังกล่าวให้ท่านทางอีเมล

✔ ค่าประทับตรา: ต้องชำระเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินปลายทางที่เวียดนามค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน $25 สำหรับวีซ่าเข้าครั้งเดียว (1-3 เดือน) จำนวน $50 สำหรับวีซ่าการเข้าหลายครั้ง (1-3 เดือน) และจำนวน $95 สำหรับวีซ่าธุรกิจระยะเวลา 6 เดือน หรือจำนวน $135 สำหรับวีซ่าธุรกิจระยะเวลา 1 ปี

ระยะเวลาในการขออนุมัติวีซ่า

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ | 07:00 – 11:00 นาฬิกา | 13:00 – 16:00 นาฬิกา (GMT+7)

✔ เวลาดำเนินการมาตรฐาน: 24-48 ชั่วโมง
✔ เร่งเวลาดำเนินการภายใน 8 ชั่วโมงทำการ: +$15/ท่าน
✔ เร่งเวลาดำเนินการภายใน 4 ชั่วโมงทำการ: +$25/ท่าน
✔ เร่งเวลาดำเนินการภายใน 2 ชั่วโมงทำการ: +$80/ท่าน
✔ เร่งเวลาดำเนินการในระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ: ยืนยันผ่านทางอีเมล ($200 - $220)/ท่าน

หมวดหมู่วีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม (หมวดหมู่ DL): ออกให้กับนักท่องเที่ยวและมีอายุ 30 หรือ 90 วัน โดยมีทั้งวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียวและแบบเข้าออกหลายครั้ง

ข้อยกเว้น: ตามข้อกำหนดของสรุปสัญญาระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกา วีซ่าระยะเวลา 1 ปีที่ให้กับพลเมืองสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าออกหลายครั้งนั้น อนุญาตให้พำนักได้สูงสุด 90 วันต่อการเข้าเวียดนามหนึ่งครั้ง

วีซ่าเข้าออกครั้งเดียวหรือหลายครั้งสำหรับคุณ?

✔ วีซ่าเข้าออกครั้งเดียว: อนุญาตให้ท่านเข้าเวียดนามได้ครั้งเดียว เมื่อท่านเดินทางออกจากเวียดนามแล้ว ท่านต้องขอวีซ่าใหม่สำหรับการเดินทางกลับเข้าประเทศเวียดนามอีกครั้ง ปัจจุบันเรามีวีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 1 เดือน และวีซ่าเข้าออกครั้งเดียวระยะเวลา 3 เดือน

✔ วีซ่าเข้าออกหลายครั้ง: อนุญาตให้ผู้มาเยือนเวียดนามเข้าและออกจากเวียดนามในช่วงเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องขอวีซ่าใหม่อีกครั้งในแต่ละครั้งที่เข้าเวียดนาม ปัจจุบันเรามีวีซ่าอนุญาตให้เข้าออกหลายครั้งในระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี

ข้อกำหนดพื้นฐาน ✔ ต้องมีอีเมลที่ถูกต้องเพื่อรับและดาวน์โหลดหนังสืออนุมัติวีซ่า
✔ หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
✔ มีหน้าว่างในหนังสือเดินทางอย่างน้อย 1 หน้า
✔ ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าออนไลน์อย่างถูกต้องและตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทาง
✔ ในกรณีที่ถือสองสัญชาติ กรุณาเลือกประเทศตามหนังสือเดินทางที่ท่านจะใช้เดินทางเข้าเวียดนาม
✔ ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางบริการ หรือหนังสือเดินทางขององค์การสหประชาชาติ ต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต
⚠ โปรดทราบ!

ปัจจุบันวีซ่า On Arrival เวียดนามออกให้เฉพาะกับผู้ที่เดินทางเข้าเวียดนามด้วยเครื่องบินผ่านสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ตในโฮจิมินห์ซิตี้ | สนามบินนานาชาตินอยไบในกรุงฮานอย | สนามบินนานาชาติดานังในเมืองดานัง | สนามบินนานาชาติกามรัญในเมืองญาจาง

เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติเวียดนามตามที่ระบุไว้ในรายการท่านต้องสามารถแสดงเอกสารทั้งหมดที่ทางการร้องขอ:

✔ หนังสือเดินทาง
✔ หนังสืออนุมัติวีซ่า (ยื่นออนไลน์กับเราเพื่อรับหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่าน)
✔ แบบฟอร์มการเข้าและออกที่กรอกและลงนามแล้ว (ดาวน์โหลดที่นี่)
✔ เงินสดสำหรับค่าธรรมเนียมประทับตราวีซ่า: $25 สำหรับวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว (1-3 เดือน) | $50 สำหรับวีซ่าเข้าออกหลายครั้ง (1-3 เดือน) | $95 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 6 เดือน | $135 สำหรับวีซ่าระยะเวลา 1 ปี
บริการเสริม

✔ เก็บหนังสือเป็นความลับ ($12/ท่าน): บริการหนึ่งหนังสืออนุมัติวีซ่าต่อหนึ่งบุคคล เป็นการรักษาข้อมูลในหนังสือเดินทางของท่านไม่ให้ส่งไปยังผู้เดินทางท่านอื่น

✔ ความช่วยเหลือเมื่อเดินทางถึง ($25/ท่าน): พนักงานของเราหนึ่งคนจะไปพบท่านที่หน้าเคาน์เตอร์วีซ่าหลังเครื่องลงจอดหรือที่โต๊ะทำวีซ่า On Arrival เพื่อช่วยท่านรับวีซ่ารวดเร็วขึ้นและไม่ต้องรอคิว

✔ ช่องทางเร่งด่วนรับแบบ VIP ($40/ท่าน): พบและทักทายท่านที่หน้าเคาน์เตอร์วีซ่าหลังเครื่องลงจอดพร้อมกระดานต้อนรับ พนักงานของเราจะดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้รับวีซ่าอย่างรวดเร็วและช่วยให้การตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการเร็วขึ้น ให้ท่านไปถึงบริเวณรับกระเป๋าเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าประทับตราวีซ่า

e-VISA | กระบวนการขอวีซ่า On Arrival เวียดนาม
1
การสมัครออนไลน์
กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าทางออนไลน์
ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ PayPal
2
ส่งหนังสืออนุมัติวีซ่าทางอีเมล
รับหนังสืออนุมัติวีซ่าของท่านทางอีเมล
ดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนา
3
การเข้าเวียดนาม
แสดงหนังสืออนุมัติวีซ่าที่เคาน์เตอร์วีซ่าหลังเครื่องลงจอด
รับการประทับตราวีซ่าของท่านบนหนังสือเดินทาง
ยื่นขอหนังสืออนุมัติวีซ่า
และรับวีซ่า On Arrival ของท่าน